ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten aan de partij die aan CBEE Remarkable B.V. een opdracht geeft, hierna aangeduid als Opdrachtgever, door CBEE Remarkable B.V., hierna aangeduid als Opdrachtnemer, behoudens voor zover partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

1.2 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.

1.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer.

ARTIKEL 2. Tarieven en betaling

2.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst de datum van 31 december passeert, is Opdrachtnemer gerechtigd voor de in het volgende jaar te verrichten werkzaamheden zijn prijzen en tarieven aan te passen. Opdrachtnemer zal deze aanpassingen schriftelijk aankondigen met inachtneming van een termijn van ten minste één maand voor de ingangsdatum. Indien de aanpassing de gangbare indexeringen overstijgen en Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met de opdrachtnemer kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven, is Opdrachtgever gerechtigd binnen 7 dagen na dagtekening van de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

2.3 Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Reclames ten aanzien van de factuur dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden medegedeeld.

2.4 Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling of aanmaning in verzuim en zal hij de dan geldende wettelijke rente verschuldigd zijn over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag van betaling.

2.5 Indien Opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is hij naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden tot vergoeding aan Opdrachtnemer van alle redelijkerwijs gemaakt kosten. De hoogte van deze kosten wordt bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag.

ARTIKEL 3. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

3.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden.

3.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, na toestemming van Opdrachtgever, – in het kader van reclame- en referentiedoeleinden – de naam van Opdrachtgever te gebruiken, aan te geven welke soort werkzaamheden zij voor Opdrachtgever heeft verricht.

ARTIKEL 4. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

4.1 In het kader van de Werkzaamheden of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemer kan Opdrachtnemer persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan Opdrachtgever verwerken.

4.2 In verband met de ondersteuning van de dienstverlening door Opdrachtgever aan Opdrachtgever alsmede in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van Opdrachtnemer kan Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken.

4.3 Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van de activiteiten zoals in lid 1 en 2 vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Opdrachtgever informeert betrokkenen over de verstrekking van hun persoonsgegevens aan Opdrachtnemer en de verwerking daarvan door Opdrachtnemer conform de Overeenkomst.

4.4 Voor zover Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt en Opdrachtgever het doel en de middelen van deze gegevensverwerking vaststelt, treedt Opdrachtgever op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en Opdrachtnemer als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In dit geval zijn tevens de leden 1 en 2 van dit artikel 4 voor zover het Werkzaamheden van Opdrachtnemer als bewerker betreft en de leden 4, 5 en 7 van dit artikel 4 van toepassing, die tezamen gelden als bewerkersovereenkomst in de zin van de Wbp, tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

4.5 Voor zover Opdrachtnemer optreedt als bewerker zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel 4 is het volgende van toepassing:

1. Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten uitvoer (doen) leggen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen omvatten in ieder geval:
– maatregelen om te waarborgen dat enkel bevoegd personeel toegang heeft tot de persoonsgegevens;
– maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijke verlies of wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag, toegang of openbaarmaking;

2. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding inzake de door of namens Opdrachtgever beschikbaar gestelde en/of toegankelijk gemaakte persoonsgegevens. Indien Opdrachtnemer derden inschakelt voor (ondersteuning bij) de uitvoering van de Werkzaamheden draagt Opdrachtnemer er zorg voor dat zij contractuele afspraken maakt met de betreffende derden om zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens door de derden te waarborgen conform de waarborgen aangegeven in de leden 4 en 5 van dit artikel 4.

3. Om Opdrachtgever in staat te stellen aan haar verplichtingen op grond van artikel 34a Wbp te voldoen, stelt Opdrachtnemer Opdrachtgever in kennis van een inbreuk op de door Opdrachtnemer getroffen beveiliging van de persoonsgegevens van Opdrachtgever, indien als gevolg van die inbreuk redelijkerwijs niet kan worden uitgesloten dat de persoonsgegevens zijn verloren gegaan of onrechtmatig zijn of kunnen worden verwerkt. De kennisgeving door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zal onverwijld geschieden, hetgeen betekent binnen 48 uur nadat Opdrachtnemer de betreffende inbreuk heeft geconstateerd dan wel door een door haar ingeschakelde onderaannemer daarover is geïnformeerd. Vorenvermelde beoordeling door Opdrachtnemer – over redelijkerwijs niet uit te sluiten verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens als gevolg van de inbreuk op de door Opdrachtnemer getroffen beveiliging – geschiedt op basis van de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer schriftelijk over een e-mailadres van Opdrachtgever voor het kunnen doen van vorenbedoelde kennisgeving door Opdrachtnemer.

4. Opdrachtnemer is gerechtigd de persoonsgegevens buiten Nederland maar binnen de EU te (laten) verwerken indien dat nodig is voor (de ondersteuning van) de uitvoering van de Werkzaamheden.

4.6 Voor zover Opdrachtnemer ter uitvoering van de Werkzaamheden het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt, treedt Opdrachtnemer op als verantwoordelijke in de zin van de Wbp en zijn de leden 4 en 5 van dit artikel 4 niet van toepassing.

4.7 Op Opdrachtgever rust een zelfstandige plicht tot naleving van de toepasselijke wet– en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden in verband met niet -naleving van deze wet– en regelgeving door Opdrachtgever. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Opdrachtnemer in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

ARTIKEL 5. Intellectuele eigendom

5.1 Rechten van intellectuele eigendom die toekomen aan Opdrachtnemer zullen alleen aan Opdrachtgever worden overgedragen wanneer dat schriftelijk is overeengekomen. Het is Opdrachtgever daarom onder meer niet toegestaan om werken waarop auteursrecht bestaat, zoals documenten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer:

1. te wijzigen of te bewerken;
2. enige aanduiding omtrent auteursrechten te verwijderen of te wijzigen.

5.2 Opdrachtgever heeft het recht om de in het vorige lid genoemde documenten en andere werken te gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en daarvan voor eigen gebruik afschriften te maken.

5.3 Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van apparatuur, programmatuur of andere materialen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voor aanspraken van derden terzake deze beschikbaarstelling en het gebruik dat van de beschikbaar gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen wordt gemaakt, vrijwaren.

5.4 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt dan wel ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden.

ARTIKEL 6. Verplichtingen van partijen

6.1 Opdrachtnemer is – gehouden zijn opdracht – onafhankelijk en dient deze naar beste weten uit te voeren.

6.2 Indien Opdrachtnemer bij de aanvaarding en/of de uitvoering van zijn werkzaamheden geconfronteerd wordt met feiten of omstandigheden die de voortgang van zijn werkzaamheden en/of het resultaat van zijn diensten negatief zouden kunnen beïnvloeden, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

6.3 Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer tijdig alle gegevens verschaffen en alle medewerking verlenen, die Opdrachtnemer nodig heeft voor de juiste uitvoering van de opdracht.

6.4 Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht tot opschorting van de uitvoering van de opdracht en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

6.5 De door Opdrachtnemer ingeschakelde medewerkers en derden zullen onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn, tenzij inschakeling van deze medewerkers en/of derden door Opdrachtgever is voorgeschreven.

6.6 Partijen zullen over en weer gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, medewerkers, die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van die overeenkomst, niet in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. Opdrachtgever staat ervoor in dat het bepaalde in dit lid tevens zal worden nagekomen door met Opdrachtgever gelieerde derden, zoals maatschappijen in (en/of buiten) Nederland, die behoren tot het concern van Opdrachtgever of het concern waar Opdrachtgever deel van uitmaakt.

ARTIKEL 7. Wijzigingen, meer- en minder werk

7.1 Opdrachtgever aanvaardt dat, indien de te leveren diensten en/of werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de begrote kosten daardoor kunnen worden beïnvloed.

7.2 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, indien zich omstandigheden voordoen die leiden tot bijstelling van de opdracht en/of de verwachte inzet en tijdsduur.

ARTIKEL 8. Overdracht en onderaanneming

8.1 Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. De toestemming verlenende partij is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

8.2 Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wil maken van de diensten van derden, zal hij Opdrachtgever daarvan tijdig mededeling doen. Opdrachtgever zal zich niet op onredelijke gronden verzetten tegen de inzet van deze derden.

ARTIKEL 9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien een der partijen tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, zal de andere partij hem deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk in gebreke stellen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming.

9.2 De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is tegenover de andere partij(en) aansprakelijk voor vergoeding van de schade die ten gevolge daarvan is opgekomen aan de zijde van deze andere partij(en).

9.3 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is voor opdrachten met een looptijd tot zes maanden beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor de overeenkomst bedongen honorarium. Voor opdrachten met langere looptijd is de vergoeding maximaal het bedrag van het honorarium over de laatste zes maanden.

9.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

9.5 Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met het aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 10 (Leverings-) termijnen

10.1 Alle (leverings)termijnen worden door CBEE Remarkable B.V. naar beste weten vastgesteld en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Zodra CBEE Remarkable B.V. op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering mogelijk in de weg staat, treedt hij in overleg met opdrachtgever.

10.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 11 Uitsluiting

Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, geeft CBEE Remarkable B.V. geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot de diensten en wijst CBEE Remarkable B.V. hierbij af alle andere garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet (met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, het geen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot de diensten.

ARTIKEL 12. Overmacht

12.1 Indien een der partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal hij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

12.2 Indien een der partijen ten gevolge van overmacht zijn prestatie langer dan drie maanden opschort, zijn de andere partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

12.3 Buiten hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, buiten rechte de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere partij:

(voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, de andere partij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;

de andere partij zijn huidige onderneming staakt, of een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, danwel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

12.4 Buiten hetgeen in het vorige lid en elders in de overeenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij, na deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.5 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging en/of ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven nadien bestaan.

ARTIKEL 13. Toepasselijk recht en forumkeuze

13.1 Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij partijen overeenkomen hun geschil anders te (doen) beslechten.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer je op onze nieuwsbrief

Inschrijven
close-link